Formularz rejestracji kandydatów

Oferty

Imię (imiona) i nazwisko (wymagane)

Data urodzenia
RRRR-MM-DD

Obywatelstwo


Miejsce zamieszkania:

Ulica i numer domu / lokalu (wymagane)

Kod pocztowy (wymagane)

Miejscowość (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Adres do korespondencji:


Wykształcenie:
(nazwa szkoły i rok jej ukończenia, zawód, specjalność, stopień, tytuł zawodowy i lub naukowy)

Wykształcenie uzupełniające:
(kursy, studia podyplomowe, data ukończenia lub rozpoczęcia nauki w przypadku jej trwania)

Dotychczasowe zatrudnienie:
(wskazać okresy zatrudnienia u kolejnych pracodawców oraz zajmowane stanowiska pracy)

Dodatkowe uprawnienia, umiejętności, zainteresowania:
(np.: stopień znajomości języków obcych, prawo jazdy, obsługa komputera)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb Agencji Zatrudnienia Work4Eu Sp. z o.o. (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych, tekst jedn.: Dz. U. 2014 poz. 1182 ze zm.).